image
Operaty Wodnoprawne i Świadectwa Energetyczne

Nasza firma posiada wyspecjalizowanych pracowników, którzy gwarantują najwyższy poziom wykonania
image
Doradztwo Techniczne

Zgłoś się do nas a nasi eksperci wybiorą optymalne rozwiązania dla Ciebie lub Twojej firmy
image
Sieci, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe

Zajmujemy się projektowaniem na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
* * *
image image image

Sieci, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe

Wykonujemy pełne opracowania:

  • projektów sieci wodociągowych zapewniających wodę na potrzeby socjalno-bytowe, podlewania terenów zielonych, przeciwpożarowe bądź technologiczne dla osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych itd.
  • projektów sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, zakładów produkcji itp.
  • projektów przyłączy wodno-kanalizacyjnych
  • projektów instalacji gazowej - każdy projekt instalacji gazowej lub jego modyfikacja wg. polskiego prawa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
  • dokumentacji projektowej dla systemów centralnego ogrzewania (CO) budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz wszelkich innych inwestycji komercyjnych. Instalacje ogrzewania pomieszczeń które tworzymy dostosowane są do najnowszych norm i standardów nowoczesnej branży grzewczej.


Podstawowe pojęcia techniczne:

Siecią wodociągową lub kanalizacyjną są przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Przyłącze – według prawa budowlanego przyłącze jest to związane z obiektem budowlanym urządzenie techniczne zapewniające dopływ, wody lub gazu, urządzenia kanalizacyjne bądź cieplne, czyli umożliwiające użytkowanie domu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
Przyłącze wody – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, wyposażeniem, urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Urządzenie gazowe – urządzenie spalające paliwo gazowe.

Kurek główny – armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu paliwa gazowego do instalacji gazowej (istotne jest, że kurek główny stanowi granicę własności pomiędzy dostawcą paliwa gazowego a odbiorcą)

Przyłącze gazowe – odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.
Sieć gazową tworzą gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i  podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego.

Wychodząc na wprost Państwa oczekiwaniom ZAŁATWIMY W PAŃSTWA IMIENIU WSZELKIE FORMALNOŚCI związane z postępowaniem administracyjnym (w urzędach, zespołach uzgadniania dokumentacji projektowej – ZUD, starostwach, gminach) wydania decyzji pozwolenia na budowę.

Załatwimy również w Państwa imieniu wszelkie formalności dotyczące każdego projektu tj.:

  • zamówimy mapy do celów projektowych
  • wystąpimy o opinię dotyczącą możliwości przyłączenia np. do sieci wodno-kanalizacyjnej
  • wystąpimy o warunki techniczne przyłączenia
  • uzgodnimy wszelkie formalności dotyczące np. projektu przyłącza wod-kan (ZUD, uzgodnienie z gestorem sieci, inne niezbędne)


Zawsze bierzemy pod uwagę koszty wykonania np. przyłącza (od strony budowlanej), dbając o optymalne rozwiązania umożliwiające ich zminimalizowanie.

Nasze Specjalizacje

Sieci, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe


Operaty Wodnoprawne i Świadectwa Energetyczne


Doradztwo Techniczne